- - http://www.wassalbert.hu -

Valaki tévedett: elbeszélések (1970)

Valaki tévedett: elbeszélések (1970)

Valaki tévedett

Valaki tévedett

Wass Albert 1945 és 1950 között kényszerült számot vetni a szülőföldjét ért veszteséggel, a háború elvesztésével, Erdély ismételt Romániához csatolásával, és ekkor kezdődött élete végéig tartó emigrációja is; ebben az időszakban írt novelláit mutatja be a kötet, emberi sorsokon keresztül látleletet nyújtva egy kritikus történelmi korszakról.

A 18 írás időben átfogja a háború utolsó heteit, a németellenes „szent szövetség” győzelmét, a „felszabadító” orosz hadsereg beözönlését Kelet-Európába, a következményeket az új hatalom által menekülésre kényszerített emberek nyomorúságától kezdve a hazában maradottak eltökéltségéig, hogy megmentsék életüket és örökségüket. A szerző – akit „az Úristen szemtanúnak rendelt” -, az utolsó nagy „országromlásnak” az emberi életekre gyakorolt hatásáról kíván beszámolni, a legkülönbözőbb helyszínekről: a románná kényszerített egykori magyar polgárvárosból, a havasok alján megbúvó kis faluból, a menekültek németországi táborából, az Ausztráliába pöfögő kivándorlóhajóról vagy éppen a Mennyek Országából, ahonnan isteni parancsra a földet kormányozzák.

Egy-egy novella egy-egy emberi sorsot idéz az igazság- és szabadságszeretet, a természetes humánum nevében: Mezőberény minden lakosáért harcba szálló, megbecstelenített kicsi Annát (Kicsi Anna sírkeresztje); Vitéz András gazdát, aki bárki betérőt megvendégel és amikor az új hatalom ezért megöli, az igazsághoz való örök jussot testálja fiára (Vitézek igazsága); Kovács Kis István fuvarost, az elrománosítás újaradi vértanúját (Az újaradi vértanú); Európa ezer meg ezer hontalanját, a lengyel tanárt, a Homo sapiensnek sírkövet faragó bolgár művészt, a német repülőszázadost és a magyar mérnököt. De felsorakoztatja az Isten Országában a magyarokat ért igazságtalanság miatt szervezkedő szenteket és Árpád-házi királyokat, a lópataki Dobokai-birtok kísérteteit csakúgy, mint az amerikai pilótát, aki csak akkor érti meg a háború igazságtalanságát, amikor éppen azok mentik meg az életét, akiknek elpusztítására bevetették (Valaki tévedett): „…valaki tévedett” – mondja ki a haldokló katona a „legvégsőbb humánum” igazságát: a politikai-hatalmi érdekeknek feláldozott védtelen emberiség nevében.

A könyv „gyarló emlékműve egy kísértetes múltnak” – hiteles forrás a múltat megismerni-megérteni vágyóknak, azután mementó is: a „megértő” történelmi feledés ellenében.

A kötet minden novellakedvelőnek tartalmas időtöltést kínál.


Forrás: http://www.wassalbert.hu

Internetes elérhetőség: http://www.wassalbert.hu/valaki-tevedett-elbeszelesek-1970

www.wassalbert.hu Copyright © 2009. Minden jog fenntartva.