- - http://www.wassalbert.hu -

Előhang

Wass Albert műveinek értő olvasása során nemcsak nemesebb emberekké válhatunk, de magyarságunkat is jobban megérthetjük, ahogyan azt már több jeles irodalomtörténész is megállapította.  Az író sajnos már nem érhette meg a nyilvános elismerést és kimagasló népszerűségét, melyet művei az olvasók körében arattak.

E honlap, mely hosszú évek óta készül az író tiszteletére, arra hivatott, hogy az életműben rejlő üzenetet megidézze, megörökítse és továbbítsa számunkra. Mind a honlap anyaga – mely az életművet bemutatandó igyekszik minél jobban az író műveiből táplálkozni -, mind az életművéről szóló cikkek, tanulmányok, publikációk és egyéb megnyilatkozások hozzájárulnak az író megismeréséhez és irodalomtörténeti kanonizálásához. Wass Albert valódi jelentősége a Kárpát-medence magyar irodalmi és kulturális történelmében is kimagasló: regényei nem véletlenül tarthatnak igényt a legnagyobb népszerűségre a magyar nyelvű könyvtárakban és könyvesboltokban egyaránt. Kívánjuk, hogy műveinek üzenete érintse meg és gazdagítsa a honlapra látogatókat!

Wass Albert hű maradt első művei megírásától kezdve élete végéig  azokhoz a belső bizonyosságokhoz és meggyőződésekhez, melyek mintegy ars poeticaként kísérték végig hosszú életútján. A történelmi viharok és változó idők ellenére élethivatását hűséggel teljesítette. Élete abban példaértékű számunkra, hogy elszántan és bátran tevékenykedett a magyar nemzet és az erdélyi magyarság ügyéért, annak ellenére, hogy nevét agyonhallgatták vagy éppen hazugságokat terjesztettek (és terjesztenek mind a mai napig) róla.

Az író majd’ ötven regény és számos verseskötet, dráma, színjáték, hangjáték és rengeteg újságcikk, esszé és elbeszélés szerzője. Művei nagy részét magyarul írta, de angol és német nyelven is sok művet alkotott. Néhány regényét lefordították németre, angolra, spanyolra, hollandra, norvégra, sőt még román nyelvre is. Alig múlt 19 éves, amikor első könyve megjelent (Virágtemetés, 1927), és utolsó könyvén dolgozott még halála előtt is, 90 évesen. Művei arról szólnak, hogy a világ eseményei, a politikai rendszerek, kormányok és az „izmus”-ok milyen hatást idéznek elő az egyének életében, akik a küzdelmeikben – hitükre és hagyományaikra támaszkodva – próbálnak emberként megállni.

Wass Albert nem csupán lebilincselő történetmesélő. Írásaival a kulturális és politikai szabadságért szállt síkra és egész élete során nyíltan szót emelt az elnyomottak oldalán a zsarnokok ellen. Műveiben olyan hősöket formál meg, akik jellemes emberként hűek maradnak önmagukhoz a sorscsapásokban és az igazságtalanságok között. Saját osztályát kritizálja tehetetlenségük és gyengeségük miatt, amellyel eljátszották a társadalmi reformok és felemelkedés lehetőségeit. Lírai hangvételű versei szívhez szólnak, prózája hangulatkeltő és színes, érzelmi gazdagsággal és drámaisággal telített, tájleírása művészi és életszerű. Erdély varázslatos szépsége kitörölhetetlenül mély nyomokat hagyott benne: ezt a még élete végén írt alkotásai is hűen tükrözik.

Az író Erdélyben, a Magyar Királyság keleti tartományában született, ahol arisztokrata ősei már több mint 800 éve éltek, és tanúi voltak a török dúlásnak, az osztrák elnyomásnak, majd a soviniszta román rendszernek. A második világháború idején végigélték a német befolyás alatt álló magyar vezetést, melyet a német megszállás, majd a dicstelen orosz bejövetel követett, s mely végül a Ceausescu-féle román kommunista rémuralomba torkollt. Az volt a reménysége, hogy a múlt gyötrelmei alól felszabadul Románia, s helyreáll a népek és nemzetiségek békés együttélésének az öröksége az Európai Unió és NATO égisze alatt.

Klasszikus műveltségét európai egyetemeken tökéletesítette, s ehhez széleskörű tudományos érdeklődése és kiemelkedő sportolói teljesítmények párosultak. Amatőr sportolóként kitüntette magát úszásban, vívásban, pisztolylövésben. A természethez való kötődése megmutatkozott a kertészkedésben és a vadászatban – ez utóbbi életre szóló szenvedélye lett. Diplomát szerzett a Debreceni Egyetemen, a stuttgarti Hohenheim Egyetemen, ahol felsőfokú erdészeti és vadgazdasági tanulmányokat folytatott, valamint a franciaországi Sorbonne Egyetemen, ahol kertépítészetet tanult a híres Le Courbusier irányítása alatt. Emellett újságírói karrierje is említésreméltó: számos erdélyi és magyarországi lapban jelentek meg irodalmi cikkei, melyek az 1930-as és 1940-es évek zűrzavaros hangulatának drámai megörökítői.

A második világháborúban lovas huszárként szolgált az orosz fronton, és részt vett a náciellenes földalatti ellenállásban. A háború végén menekültként bajor földön kötött ki, ahol folytatta az írást. Írt regényt elvesztett szülőföldje tragédiájáról éppúgy, mint mesekönyveket gyermekeknek. E történetekben a szépben, igazban, jóban való hitre buzdít, az igaz emberség és az erkölcs fontosságára hívja fel az új nemzedékek figyelmét.

Mindeközben 1946-ban – távollétében – koholt vádak alapján mint háborús bűnöst perbe fogják és halálra ítélik Romániában. E finoman szólva is abszurd kirakatper során egyetlen kurta hét leforgása alatt 63 ember felett hoztak ítéletet, akiket osztályellenségnek kiáltottak ki az új Románia kibontakozó társadalmában. Az is a sajátságos jogi eljárást tükrözi, hogy a népbíróság tanúvallomásai között nem voltak szemtanúk, s a tanúknak nem volt közvetlen tudomása azokról az esetekről, amelyekben ítéletet hoztak. Amikor évekkel később az Amerikai Igazságügyi Minisztérium kivizsgálta az ellene beadott vádat – miszerint ő valóban háborús bűnös-e vagy sem -, arra a következtetésre jutott, hogy a vád megalapozatlan, sőt az egész per politikai indíttatású. E sorok írása idején Románia még mindig nem rehabilitált sok olyan személyt, akiket hamis vádak alapján fogtak perbe annak idején.

Wass Albert 1951-ben az Amerikai Egyesült Államokba vándorolt ki, ahol végül egy floridai egyetem katedráján kötött ki, de előtte még néhány évig közölt írásokat amerikai élete történeteiről, illetve a Szabad Európa Rádió magyar nyelvű munkatársa is volt. Az egyetemről 1970-ben ment nyugdíjba és attól kezdve csendes otthonában, Astor Parkban, az Ocala Nemzeti Park területén élt. Életét teljesen az írásnak szentelte, levelezéseit, kutatásait és könyvek kiadását intézte azok érdekében, akik a kommunista elnyomás alatt éltek. Gondja volt az emigrációban szétszórtan élő magyarságra is: előadó körutakra ment, történelmi és szépirodalmi regényekkel és kulturális kiadványokkal látta el őket, hogy ébren tartsa bennük a magyar irodalmi örökséget. Egy ideig szellemi vezéregyéniség volt, aki élesen elítélte úgy a nemzeti szocializmust, mint a kommunizmust.

Noha számos kitüntetést kapott élete során, egyszerű emberként élt, megbecsülve barátait és azokat, akikkel a mindennapjaiban találkozott. Indexre rakott könyveit a kommunizmus bukása után kezdték megismerni a vasfüggönyön túl is a magyarok milliói. Sajnos az ekkor már a nyolcvanas éveiben járó írónak nem adatott meg a lehetőség, hogy újra a szülőföldjére látogathasson. Halála után 1998-ban hamvai visszakerültek Erdélybe, ahol rengetegen rótták le kegyeletüket sírjánál: akik könyvei alapján megismerték és megszerették, gyászolták. Rehabilitációja csak idő kérdése – beleértve Romániát is.

Élete végén úgy érezte, hogy az amerikai magyar olvasók elhagyták, ráadásul becsapva érezte magát egy lelkiismeretlen, ügyeskedő könyvkiadó miatt – ám arról is tudomást szerzett, hogy könyvei sorban jelennek meg szülőföldjén. Ekkor ruházta kiadói jogát öt fiára, akik megalapították a Czegei Wass Alapítványt (Czegei Wass Foundation) abból a célból, hogy könyvei kiadását és erdélyi misszióját folytassák. Végre 2009-ben mind az amerikai, mind a magyarországi bíróság kimondta, hogy a Czegei Wass Alapítvány, azaz a fiai az egyedüli jogörökösök.

A Czegei Wass család erkölcsi elismeréssel támogatja ezt a honlapot azzal a kockázattal együtt, hogy az egyéni megnyilatkozások nem minden esetben a család álláspontját tükrözik. A személyes reflexiókba vegyülhet némi elfogultság vagy szubjektív megközelítés is, de az egyéni meglátásokat tiszteletben tartjuk.

Ugyanakkor a honlapon értékes információk kapnak helyet, történészek és irodalmárok tudományos kutatásai, melyek eredményeit, az objektív tényeket és igazságokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. A személyes vallomások ablakot nyitnak, amelyen át az író gondolataiba, lelkivilágába és személyiségébe pillanthatunk bele. Wass Albert emberi és írói megítélését, megbecsülését mindenki szabadon mérlegelheti. A Czegei Wass család értékeli a kezdeményezést, melyet e honlap jelent, mert elkötelezett apai öröksége feltárásában és képviseletében.

Végtére is, ahogyan ő mondta gyakran, az élete nyitott könyv volt.

czegei Wass Huba és Lukácsi Éva


Forrás: http://www.wassalbert.hu

Internetes elérhetőség: http://www.wassalbert.hu/elohang

www.wassalbert.hu Copyright © 2009. Minden jog fenntartva.